Księgi rachunkowe

 

 • zgłaszanie podmiotu jako czynnego podatnika podatku VAT
 • opracowywanie zasad polityki rachunkowości i sporządzanie planu kont 
 • prowadzenie rejestrów zakupu i sprzedaży VAT
 • sporządzanie deklaracji VAT
 • prowadzenie bieżącej księgowości finansowej
 • wyliczanie miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy
 • sporządzanie sprawozdań finansowych oraz bilansu i rachunku zysków i strat
 • przygotowywanie przelewów na zobowiązania podatkowe
 • reprezentacja Klienta przed organami podatkowymi
 • bieżąca weryfikacja poprawności wystawianych i otrzymywanych faktur VAT
 • sporządzanie raportów dla Zarządu
 • okresowe sporządzanie sprawozdań statystycznych wymaganych przez GUS
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych