Terminarz podatkowy

Przypominamy, 1 lutego 2016 r. to termin złożenia następujących deklaracji:

·         PIT-8CPIT-11, IFT-1R w formie papierowej

·         zeznanie o wysokości uzyskanego przychodu, wysokości dokonanych odliczeń i należnego ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych za 2015 r. (PIT-28) oraz wpłata ryczałtu za grudzień bądź też IV kwartał 2015 r.

·         deklaracja o wysokości składki na ubezpieczenie zdrowotne, zapłaconej i odliczonej od karty podatkowej w poszczególnych miesiącach 2015 r. - PIT-16A

·         roczna deklaracja (drogą elektroniczną lub w formie papierowej) o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy za 2015 r. - PIT-4R

·         roczna deklaracja (drogą elektroniczną lub w formie papierowej) o zryczałtowanym podatku dochodowym za 2015 r. - PIT-8AR

·         deklaracja na podatek od nieruchomości na dany rok podatkowy - osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz spółki nieposiadające osobowości prawnej

·         zawiadomienie naczelnika urzędu skarbowego o wyborze dla celów podatkowych bilansowej metody ustalania różnic kursowych (w przypadku osób prawnych, o ile ich rok podatkowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym)

·         informacja do ZUS o danych za 2015 r.niezbędnych do ustalenia wysokości stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe - ZUS IWA