Składki ZUS 2016 rok

Składki ZUS dla przedsiębiorców za 2016 rok

 

Składki za miesiące styczeń - grudzień 2016 r. (dla przedsiębiorców)

Rodzaj składki / konto

Z dobrowolnym 
ubezpieczeniem
chorobowym

Bez dobrowolnego
ubezpieczenia 
chorobowego

Ubezpieczenia społeczne
konto: 83 1010 1023 0000 2613 9510 0000

772,96 zł

713,35 zł

Ubezpieczenie zdrowotne
konto: 78 1010 1023 0000 2613 9520 0000

288,95 zł

288,95 zł

Fundusz Pracy 
konto: 73 1010 1023 0000 2613 9530 0000

59,61 zł

59,61 zł

 

 

Składki za miesiące styczeń - grudzień 2016 r. (dla nowych firm)

Rodzaj składki / konto

Z dobrowolnym 
ubezpieczeniem
chorobowym

Bez dobrowolnego
ubezpieczenia 
chorobowego

Ubezpieczenia społeczne
konto: 83 1010 1023 0000 2613 9510 0000

176,33 zł

162,73 zł

Ubezpieczenie zdrowotne
konto: 78 1010 1023 0000 2613 9520 0000

288,95 zł

288,95 zł

Fundusz Pracy 
konto: 73 1010 1023 0000 2613 9530 0000

13,60 zł

13,60 zł*

 

*Składka na Fundusz Pracy nie wystąpi, jeżeli przedsiębiorca nie posiada innych tytułów do ubezpieczenia społecznego. Jeżeli jednak przedsiębiorca posiada inne tytuły (np. umowa o pracę, zlecenie itd.), wówczas obowiązek zapłaty składek na Fundusz Pracy wystąpi, gdy łączna podstawa wymiaru składek wyniesie co najmniej minimalne wynagrodzenie za pracę (2016 r.: 1850,00 zł).

Terminarz podatkowy

Przypominamy, 1 lutego 2016 r. to termin złożenia następujących deklaracji:

·         PIT-8CPIT-11, IFT-1R w formie papierowej

·         zeznanie o wysokości uzyskanego przychodu, wysokości dokonanych odliczeń i należnego ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych za 2015 r. (PIT-28) oraz wpłata ryczałtu za grudzień bądź też IV kwartał 2015 r.

·         deklaracja o wysokości składki na ubezpieczenie zdrowotne, zapłaconej i odliczonej od karty podatkowej w poszczególnych miesiącach 2015 r. - PIT-16A

·         roczna deklaracja (drogą elektroniczną lub w formie papierowej) o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy za 2015 r. - PIT-4R

·         roczna deklaracja (drogą elektroniczną lub w formie papierowej) o zryczałtowanym podatku dochodowym za 2015 r. - PIT-8AR

·         deklaracja na podatek od nieruchomości na dany rok podatkowy - osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz spółki nieposiadające osobowości prawnej

·         zawiadomienie naczelnika urzędu skarbowego o wyborze dla celów podatkowych bilansowej metody ustalania różnic kursowych (w przypadku osób prawnych, o ile ich rok podatkowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym)

·         informacja do ZUS o danych za 2015 r.niezbędnych do ustalenia wysokości stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe - ZUS IWA